Pogoji uporabe spletne strani

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V Društvu Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije (dalje Društvo) se zavedamo zasebnosti naših obiskovalcev in jo spoštujemo, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo ter skladno s predpisi in interimni akti, veljavnimi v Republiki Sloveniji in Evropski uniji. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev ter izpolnjevanje pravic in obveznosti iz pogodbenih razmerij, sklenjenih s stranko.
Zavezujemo se, da osebnih podatkov, ki jih posredujete prek spletnih strani ali kakorkoli drugače, ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam. Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.
Društvo pridobiva osebne podatke posameznikov iz različnih virov. V večini primerov nam jih neposredno posredujejo obiskovalci, ki se odločijo za naše storitve (kot npr. prodaja in nakup vstopnic za prireditve). Pridobivamo pa jih tudi s prijavo na prejemanje novic.

Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov
Društvo ima pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov, ki je dosegljiva po elektronski info@kgosf.si oz. navadni pošti na naslovu: Društvo Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije, Glonarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana, s pripisom »za GDPR«.
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, se lahko s pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov sami povežejo glede vseh vprašanj v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varovanje osebnih podatkov.

Katere vrste osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo
V okviru opravljanja svoje dejavnosti v Društvu zbiramo in obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek, kontaktni podatki (naslov, elektronski naslov, telefonska številka) in spletni piškotki. Društvo ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik.

Pravne podlage obdelave osebnih podatkov in nameni obdelave
1. Obdelava osebnih podatkov za potrebe izvajanja storitev: Društvo obdeluje zbrane osebne podatke posameznikov za namene izvajanja storitev, tj. izpolnitve naročila (kot npr. obveščanje o datumu in uri izbrane prireditve, pošiljanje informativnega gradiva, računov, vse v zvezi z naročilom) ter za spremljanje zadovoljstva strank preko različnih kanalov.
2.
Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve stranke: Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na konkretni privolitvi posameznika, ki Društvu omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi.


Preklic privolitve posameznika
Privolitev je dana za namene, opredeljene v privolitvi, in velja do preklica. Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, Društvo njegovih podatkov za namene, za katere je podal preklic, ne bo več uporabljalo.
Če želi posameznik preklicati privolitev, to lahko stori tako, da preklic pošlje Društvu v taki obliki, kot je dal privolitev (prek spleta na
info@kgosf.si ali v pisni obliki na naslov Društva. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.
Posamezniki lahko vedno prekinejo prejemanje posameznih sporočil Društva tudi prek komunikacijskega medija, na katerega so prejeli določeno sporočilo. Povezava do odjave oz. informacija, kako odjavo realizirati, je v sporočilu. Zahteva posameznika po preklicu bo zaznana v sistemu in se bo začela uveljavljati nemudoma oziroma najpozneje petnajst dni po prejemu.

Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Društvo osebne podatke lahko posreduje tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja nalaga zakon (na primer Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, policija ipd.).

Hramba osebnih podatkov
Obdobje hranjenja osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije. Osebni podatki so hranjeni le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali naprej obdelani. Osebni podatki so po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrisani, uničeni, blokirani ali anonimizirani.

Pravice strank
Društvo posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, zagotovi možnost uresničevanja svojih pravic, in sicer:
  • pravice dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim;
  • pravice do popravka, da Društvo brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
  • pravice do izbrisa, da Društvo brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito, (5) če tako določa zakon;
  • pravice do omejitve obdelave, kadar velja eden od naslednjih primerov: (1) posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki Društvu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, (2) je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) Društvo osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika. Kadar je obdelava osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki razen njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varovanja pravic druge fizične ali pravne osebe. Društvo mora pred preklicem omejitve obdelave o tem obvestiti posameznika.
Posameznik lahko vloži zahtevo tako, da omogoča njegovo identifikacijo, in sicer s pisno zahtevo ali zahtevo, oddano prek elektronske pošte. Zahteva v zvezi s podatki, ki so bili dani s privolitvijo, mora biti podana enako, kot je bila dana privolitev.
Prejete zahteve obravnava oseba, pooblaščena za varovanje osebnih podatkov. Društvo je dolžno na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu.
Društvo zahtevane informacije posamezniku posreduje brezplačno. Kadar pa so zahteve posameznika očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko Društvo (1) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanje zahtevanega ukrepa ali (2) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Ugovor v primeru nepopolne odločitve upravljavca in pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
Če posameznik meni, da osebni podatki, ki jih je prejel na podlagi zahteve za uveljavitev svojih pravic iz prejšnje točke teh Splošnih informacij, niso tisti, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri Društvu vloži obrazložen ugovor v petnajstih dneh. Društvo je dolžno o ugovoru odločiti v petih delovnih dneh.
Posameznik lahko pri nadzornem organu vloži pritožbo zoper molk upravljavca (če torej Društvo posamezniku na njegovo zahtevo za uveljavljanje pravic ne odgovori v enem mesecu).
Zoper zavrnilni odgovor upravljavca je mogoča pritožba, za reševanje katere je pristojen nadzorni organ. Posameznik lahko pritožbo vloži pri upravljavcu v petnajstih dneh od prejema odgovora upravljavca.

Uporaba spletne strani
Ob obisku spletne strani so nekateri podatki (IP-naslov, datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranjeni na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.
Spletne strani uporabljajo »piškotke«. To so majhne datoteke, ki se ob obisku na strani shranijo na vaš disk. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite, ali boste »piškotke« sprejeli ali zavrnili.
Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani.

Drugo
Društvo si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Najdete jih na https://www.kgosf.si/splosni-pogoji
Podrobnejše informacije lahko pridobite na zahtevo tudi pri pooblaščeni osebi za varovanje osebnih podatkov.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
Spletne strani so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu Društvo ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Prav tako Društvo ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani.
V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, Društvo ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

AVTORSKE PRAVICE
© Copyright 2020 Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.
Vsebino spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečavati, spremeniti ali na kakršenkoli drug način reproducirati razen v primeru pisnega soglasja podjetja , ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.


<— Nazaj na prvo stran

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljnjo uporabo se strinjate s splošnimi pogoji.